ประวัติความเป็นมา
"สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย"
สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเล็งเห็นบทบาทความสำคัญของอุตสาหกรรมประเภทนี้ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกือบร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าล้วนต้องใช้กล่องเป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้น และจะเห็นได้ว่าดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมกล่องกระดาษนั้น เป็นสัดส่วนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก

สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย ถือกำเนินขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ได้มีการร่วมประชุม เพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2537  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม  จนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ดังนั้น  จึงได้พร้อมใจกันก่อตั้ง ชมรมผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาเป็นลำดับ จนกระทั่งได้มีการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539  และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย" ในภายหลัง และใช้มาจนกระทั่งปัจจุบัน
สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร : 02-202-4535 Fax : 02-354-3304
อีเมล : tcpa@thaicorrugated.com
เว็บไซต์ : www.thaicorrugated.com